سجاده فرش های سنتی

چرا سجاده فرش کاشان ( فاخر ) طرفدار زیادی دارد؟
بهمن, 1400 1 نظر بلاگ
چرا سجاده فرش کاشان ( فاخر )طرفدار زیادی دارد؟ همان طور که از قدیم آمده و معروف است کیفیت و مرغوبیت فرش های کاشان است و در این چند سال اخیر سجاده فرش کاشان به این زنجیره پیوسته است، سجاده فرش کاشان در دهه های گذشته و پیش رو ...